نمایش کالاهای موجود

مجموعه آموزشی   ویدیویی دوره دبستان که در فرمت فلش

مجموعه آموزشی ویدیویی دوره دبستان که در فرمت فل

مجموعه آموزش ویدیویی صفحه به صفحه کلیه کتب اول تا ششم ابتدایی بااستفاده ازمعلمان مجرب در قالب فلش به شرح ذیل: 1-پایه اول ابتدایی شامل دروس :قران با36 فیلم آموزشی ریاضی با122 فیلم آموزشی علوم با21 فیل ...

1,380,000 تومان

مجموعه آموزشی ویدیویی دوره دبستان که در فرمت فل

مجموعه آموزش ویدیویی صفحه به صفحه کلیه کتب اول تا ششم ابتدایی بااستفاده ازمعلمان مجرب در قالب فلش به شرح ذیل: 1-پایه اول ابتدایی شامل دروس :قران با36 فیلم آموزشی ریاضی با122 فیلم آموزشی علوم با21 فیل ...

1,380,000 تومان
مجموعه آموزشی  ویدیویی دروس اول ابتدایی

مجموعه آموزشی ویدیویی دروس اول ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه اول دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری) مجموعه آموزش ویدیویی صفحه به صفحه کلیه کتب اول تا ششم ابتدایی بااستفاده ازمعلمان مجرب در قالب فلش به شرح ذیل: قران با36 فیلم آموزشی ...

230,000 تومان

مجموعه آموزشی ویدیویی دروس اول ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه اول دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری) مجموعه آموزش ویدیویی صفحه به صفحه کلیه کتب اول تا ششم ابتدایی بااستفاده ازمعلمان مجرب در قالب فلش به شرح ذیل: قران با36 فیلم آموزشی ...

230,000 تومان
مجموعه آموزشی  ویدیویی دروس سوم ابتدایی

مجموعه آموزشی ویدیویی دروس سوم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه سوم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، مطالعات اجتماعی) -پایه سوم ابتدایی شامل دروس :قران با60 فیلم آموزشی ریاضی با52 فیلم آموزشی ...

230,000 تومان

مجموعه آموزشی ویدیویی دروس سوم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه سوم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، مطالعات اجتماعی) -پایه سوم ابتدایی شامل دروس :قران با60 فیلم آموزشی ریاضی با52 فیلم آموزشی ...

230,000 تومان
مجموعه آموزشی دروس چهارم ابتدایی

مجموعه آموزشی دروس چهارم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه چهارم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدایه های آسمانی، مطالعات اجتماعی) -پایه چهارم ابتدایی شامل دروس :قران با42 فیلم آموزشی ریاضی با124فیلم آموزشی ...

230,000 تومان

مجموعه آموزشی دروس چهارم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه چهارم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدایه های آسمانی، مطالعات اجتماعی) -پایه چهارم ابتدایی شامل دروس :قران با42 فیلم آموزشی ریاضی با124فیلم آموزشی ...

230,000 تومان
مجموعه آموزشی  ویدیویی دروس پنجم دبستان

مجموعه آموزشی ویدیویی دروس پنجم دبستان

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه پنجم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی) پایه پنجم ابتدایی شامل دروس :قران با38 فیلم آموزشی ریاضی با129فیلم آموزشی ...

230,000 تومان

مجموعه آموزشی ویدیویی دروس پنجم دبستان

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه پنجم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی) پایه پنجم ابتدایی شامل دروس :قران با38 فیلم آموزشی ریاضی با129فیلم آموزشی ...

230,000 تومان
مجموعه آموزشی دروس ششم ابتدایی

مجموعه آموزشی دروس ششم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه ششم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدایه های آسمانی، مطالعات اجتماعی) پایه ششم ابتدایی شامل دروس :قران با39 فیلم آموزشی ریاضی با39فیلم آموزشی ...

230,000 تومان

مجموعه آموزشی دروس ششم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه ششم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم،فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدایه های آسمانی، مطالعات اجتماعی) پایه ششم ابتدایی شامل دروس :قران با39 فیلم آموزشی ریاضی با39فیلم آموزشی ...

230,000 تومان
مجموعه آموزشی  ویدیویی پایه دوم ابتدایی

مجموعه آموزشی ویدیویی پایه دوم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه دوم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم، فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدیه های آسمانی) -پایه دوم ابتدایی شامل دروس :قران با47 فیلم آموزشی ریاضی با69 فیلم آموزشی ...

ناموجود

مجموعه آموزشی ویدیویی پایه دوم ابتدایی

این مجموعه شامل ساعت ها کلیپ آموزشی برای پایه دوم دبستان میباشد. (دروس: قرآن، ریاضی، علوم، فارسی نوشتاری، فارسی خوانداری، هدیه های آسمانی) -پایه دوم ابتدایی شامل دروس :قران با47 فیلم آموزشی ریاضی با69 فیلم آموزشی ...

ناموجود