نمایش کالاهای موجود

نانو مکمل سوخت پتروکامن 280 میلی لیتر

نانو مکمل سوخت پتروکامن 280 میلی لیتر

نانو مکمل سوخت پتروکامن بهبود دهنده اکتان است و قبل از سوختگیری ، مکمل پتروکامن را باید در باک خودرو بریزید. هر عدد مکمل مناسب یک باک 30 لیتری است. تا سه مرتبه سوختگیری بعدی نیاز به افزودن نانو مکمل بنرین ندارید .

ناموجود

نانو مکمل سوخت پتروکامن 280 میلی لیتر

نانو مکمل سوخت پتروکامن بهبود دهنده اکتان است و قبل از سوختگیری ، مکمل پتروکامن را باید در باک خودرو بریزید. هر عدد مکمل مناسب یک باک 30 لیتری است. تا سه مرتبه سوختگیری بعدی نیاز به افزودن نانو مکمل بنرین ندارید .

ناموجود